बफर झोनाच्या सरकारच्या निर्णयाचेर कॉन्ग्रेसीची टीका

~’$a PmoZmÀ¶m gaH$mamÀ¶m {ZU©¶mMoa H$m±J«ogrMr {Q>H$m

à{V{ZYr, nUOr

A^¶maʶ AmZr amï´>r¶ nmH$mª ngyZ EH$ {H$bmo {‘Q>a A§VamMoa ~’$a PmoZ Xdanm g§~§XrÀ¶m gaH$mamÀ¶m {ZU©¶mMoa H$m±J«og {dYr‘§S>i njmMo åhU¶mao Am‘Xma Ambo³g ao{OZmëX bmoaoÝgmo hm§Ur {Q>H$m Ho$ë¶m.

gܶmMo ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$ma {damoYr nj ’w$S>mar AmgVZm ~’$a PmoZ g {H$bmo {‘Q>a A§VamMoa AmgMmo Aer ‘mJUr H$aVmbo. AmXbo ‘§Ìr gJ}ñV ‘mWmZr gmëT>mUmMr¶ ~’$a PmoZ nm§M {H$bmo {‘Q>a A§VamMmo AmgMmo Aer ^w{‘H$m Amgbr. AmVm§ nauH$ma gaH$mamZ ~’$a PmoZ àñZmMoa ¶w-Q>Z© KoVbm Aer {Q>H$m ao{OZmëX hm§Ur Ho$ë¶m.

IU àñZmMoa gdm}ÀÀm ݶm¶mb¶mZ Zo{‘ëëmr H|$Ðr¶ CÀÀmm{YH$ma g{‘Vr ~’$a PmoZm g§~§XmZ Omo {ZU©¶ KoVm Vmo H$m±J«ogrH$ ‘mݶ AmgVbmo Ae| Vm§Ur åhUb|. ‘mV ho g{‘VrZyM Jm|¶m§V ~’$µa PmoZ nm§Meo {‘Q>a Vo EH$ {H$bmo {‘Q>a AmgMmo Ae| à{VkmnÌ Ý¶m¶mb¶mH$ {Xbm§ Ae| ZXaoH$ hmSy>Z {Xb| VoÝÝmm Vo§ VnmgyZ gm§JVm§ Ae| ao{OZmëX hm§Ur åhUb|.

~’$a PmoZ àñZmMoa H$m±J«og {dYr‘§S>i njmMo ~gH|$V {ZU©¶ KodnmMo Amgm Ae| EH$m àñZmH$ Omn {XVZm Vm§Ur gm§Jb|.

Am¶O ‘mWmZr gmëT>mUmMmo Oë‘Xrg. ~’$µa PmoZ nm§M {H$bmo {‘Q>a A§VamMmo AmgMmo Aer ‘mWmZmMr ^w{‘H$m Amgbr. Vm§Mr KaH$mÝÝm n¶m©daU AmZr amZ‘§Ìr A°{bZm gmëT>mUm hm§Ur ~’$µa PmoZ àñZmMoa Amnbr ^w{‘H$m Omhra H$aMr Aer ‘mJUr H$m±J«og Am‘XmamZ Ho$br.