Epifanio Philip Pereira

 

18th February : (Goleband, Velim) : Beloved Husband of Piedade Pereira. Father / Father-in-law of Selina / Agnelo, Anita / Jose, Sevlon / Lorvina, Sarita / Felio.