‘सफ्फ’ २५ ते २८ ऑक्टोबराक

'gmâ’$' 25 Vo 28 Am°³Q>mo~amH$

à{V{ZYr, nUOr

gmVdmo X{jU Am{e¶m {MÌnQ> ‘hmoËgd (gmâ’$) 25 Vo 28 Am°³Q>mo~a ‘OJVt nUOr Am¶moOrV Ho$bm. gmâ’$ ‘hmoËgdmM| Jm|¶m§V h| nm§Md| dg© Amgm.

øm ‘hmoËgdmM| Cº$mdU 25 Am°³Q>mo~amH$ gm§Oo 6 dam§Moa H$bm AH$mX‘rÀ¶m C³Ë¶m EånrWoQ>am§V ImgXma AmZr ‘hmoËgdmMo ¶oa| g{‘VrMo dm§JS>r VmarH$ AÝda hm§Mo hñVwH$t OmVb|. øm gwdmù¶m§V Zm‘ZoMo A{^ZoVo aUYra H$nya ‘mZmMo gmo¶ao AmgVbo. ^maVr¶ {MÌnQ> g¥íQ>rH$ {Xëë¶m ¶moJXmZm ImVra H$nya hm§Mmo øm doima ^mod‘mZ OmVbmo.

^maVr¶ {MÌnQ> g¥íQ>rH$ 100 dgmª nwam¶ Omëëmo {Z‘VmZ Omdnr øm ‘hmoËgdmH$ doJi| åhËd Amgm Ae| gmâ’$ ‘hmoËgdmMo Am¶moOZ g{‘VrMo Aܶj {OV|Ð Xoeà^y hm§Ur H$mb nÌH$ma n[aeX|V Cb¶VZm gm§Jb|. øm doima Am¶moOZ g{‘VrMo amhwb ~éAm AmZr a{‘Pm A»Va hmOra Amgbr.

Cº$mdU gwdmù¶m {Xgm amï´>nVr àU~ ‘wIOu hm§Mr Yyd e{‘©íVm ‘wIOu AmZr VmÀ¶m n§JS>mMr H$WH$ Z¥Ë¶ H$m¶m©di OmVbr. Ve|M ^wVmZMo A{^ZoVo-{X½Xe©H$ H$a‘m XoH$s AmZr n§JS> AmZr Jm|¶À¶m {gJ‘§S> {S>gmoPm hm§Mr g§JrVmMr H$m¶m©di OmVbr.

øm {MÌnQ> ‘hmoËgdm§V Omo amoO øm Jm|¶H$ma {Z‘m©Ë¶mM| '‘m[aAmobm' hmo H$m|H$Ur {MÌnQ> XmI¶Vbo.

øm ‘hmoËgdm§V Jm|¶À¶m hñVH$mamJra H$bmH$mam§Zr V¶ma Ho$ëë¶mo hñVH$bm- H¥$VrM| àXe©Z ‘m§S>Q>bo Aer åhm¶Vr amhþb ~éAm hm§Ur {Xbr.

øm ‘hmoËgdm§V ^maVm§Vbo 20, A’$Jm{UñVmZm§Vbo Mma, ~§JbmXoem§Vbo nm§M, ^wVmZm§Vbo XmoZ, nm{H$ñVmZm§Vbo VrZ, ZonmimMo VrZ, ‘mëXrd, AmZr lrb§Ho$Mmo XaoH$s EH$-EH$ {MÌnQ> XmI¶Vbo.

'amOm h[aíM§Ð' øm n¶ë¶m ^maVr¶ {MÌnQ>m g¶V gm~ma nmoaUo gXm~hma {MÌnQ> AmgVbo. Zdo {niJo ImVra ho {MÌnQ> EH$ nd©Ur AmgVbr Ae| ~éAm hm§Ur gm§Jb|.