Smt Padmavati Venktesh Mhapne

7th February: (Candolim): Father of Devaki Narcinhav Dukle, Aruna Mahesh Bale, Karuna Nagesh Naik Karmali, Rekha Ramnath Naik.