St. Anthony’s Church, Vagator.

St. Anthony's Church, Vagator. (Photo Courtesy by Tim de Mello)