वास्को अपघातांत तरनाट्याक मरण

dmñH$mo AnKmVm§V VaUmQ>çmH$ ‘aU

~mV‘rXma, dmñH$mo

n¶a amVt Amnbo XþMmH$s d¶ë¶mZ ¶oVm AmgVZm AMH$sV Vm~mo gwQy>Z ‘wIma dMnr ~erH$ ’$mQ>ë¶mZ YnH$mo {Xëë¶mZ Xm‘moXa amKmo~m eoQ>ço øm 24 dgmª {nam¶oÀ¶m VaUmQ>çmH$ ‘aU Am¶b|.

n¶a amVt 9.10 dam§À¶m gw‘mamH$ hmo AnKmV Ombmo. hmo VaUmQ>mo Amnbo OrE 06, EM 9539 H«$‘m§H$mMo XþMmH$s d¶ë¶mZ ‘m§Jmoahrb hm§JÀ¶m amï´>r¶ MmanXar ‘hm‘mJm© d¶ë¶mZ ¶oVmbmo. VQ>ajH$ XbmÀ¶m H$m¶m©b¶m ^m¶ë¶m añ˶mMoa nmdVmM VmMmo XþMmH$s d¶bmo Vm~mo gwQ>bmo AmZr ˶m ’w$S>ë¶mZ dMnr OrE 02 ìhr 4180 ho ~erMo ’$mQ>ë¶mZ YnH$mo {Xbmo.

øm AnKmVm§V J§^ra OI‘r Omëë¶m Xm‘moXamH$ VmH${VHo$Z 108 A°åã¶wbÝgtVë¶mZ CnMmam ImVra ~m§~moioÀ¶m Jm|¶ d¡OH$s ‘hm{dÚmb¶m§V ìhobmo, nyU dmQ>oê$M VmH$m ‘aU Am¶b|.

aU Am{¶„mo Xm‘moXa eoQ>ço hmo ‘m§Jmoahrb dmR>mam§V amdVmbmo Aer åhm¶Vr nw{bgm§Zr {Xë¶m. dmñH$mo nw{bgm§Zr AnKmVmMmo n§MZm‘mo Ho$bmo AmZr ‘aUm Cnam§VMo VnmgUo Cnam§V VmMr Hy$S> VmÀ¶m KaÀ¶m§Mo gwdmXrZ Ho$br.

dmñH$mo nwbrg ñQ>oeZmMo {Z[ajH$ én|Ð eoQ>Jm§dH$ma hm§À¶m ‘mJ©Xe©Zm Imbm ’w$S>bmo Vnmg Mmby Amgm.